Divine logo - links to Victorian Government Disability Online Community
Home Accessibility Tips Site Map Contact Us

Vietnamese/Việt Ngữ

Quí vị có thể nhận đưc những điều cần biết vềCompanion Card qua băng thu âm và in thành văn bản bằng tiếng Việt qua các hình thức sau đây;

Chuyển nhận tài liệu từ trang mạng:
  • Quí vị có thể chuyển nhận tài liệu Companion Card Cardholder Handbook (PDF, 484KB, 20 trang)(Tập Sách Chỉ Dẫn Người Sử Dụng Thẻ Companion Card) bằng tiếng Việt, trình bày những chi tiết về Chương Trình Cấp phát Companion Card kể cả những chi tiết như ai được cấp thẻ và điều kiện thể lệ sử dụng thẻ Companion Card. Tài liệu nầy ghi rõ những chi tiết cần thiết để điền vào Mẫu Đơn Xin thẻ cho Người Sử Dụng. Tập sách nầy được cung ứng qua hình thức Adobe Portable Document Format (PDF). Muốn chuyển nhận tài liệu nầy, quí vị cần phải có thảo chương: program Adobe Reader trong máy vi tính của quí vị. Thường thường trong máy của quí vị đã có sẵn thảo chương nầy, nếu không quí vị phải cần chuyển nạp vào máy từ trang mạng (http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html). Nếu gặp trở ngại trong việc chuyển nạp tài liệu, xin gởi điện thư cho Companion Card webmaster@dpcd.vic.gov.au hay xem những cách thức khác dưới đây.
  • Quí vị có thể chuyển nhận Mẫu Đơn Companion Card Cardholder (Companion Card Cardholder Application Form) (PDF, 213KB, 16 trang). Nếu muốn làm đơn xin Companion Card, quí vị phải in ra và điền vào Mẫu Đơn (Companion Card CardHolder Application Form). Mẫu đơn nầy in bằng tiếng Anh và phải điền bằng tiếng Anh. Tập sách nầy được cung ứng qua hình thức Adobe PDF.

Chi tiết Thu âm:

  • Quí vị có thể nghe những chi tiết về Companion Card bằng tiếng Việt khi điện thoại số 1300 305 618.

Liên lạc Đường dây Chỉ dẫn về Companion Card:

  • Nếu những điều quí vị cần biết không được trình bày trong tập sách nầy hay không thu âm qua đường dây chỉ dẫn, nhân viên của Companion Card Information Line có thể giải đáp những thắc mắc của quí vị. Liên lạc điện thoại với đường dây chỉ dẫn và làm theo những hướng dẫn để được nối đường dây với thông dịch viên tiếng Việt sẽ giúp quí vị nói chuyện với nhân của Đường dây Chỉ dẫn về Companion Card.
  • Nếu người gọi điện thoại nói tiếng Anh thì cách thức tốt và đơn giản nhất để liên lạc với Đường dây Chỉ dẫn về Companion Card là trực tiếp gọi số 1800 650 611.

Nhận tài liệu qua đường bưu điện:

  • Companion Card Information Line có thể thu xếp để gửi Sách Chỉ dẫn Người sử dụng Thẻ và Mẫu đơn đến cho quí vị nếu quí vị không muốn in ra từ trang mạng nầy.